06 1113 1947 info@refinding.nl

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling. 

 

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

 

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:   

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

 Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.